Meniny na web DROBNICOV MEMORIÁL 7. ročník, 16. - 18. september 2013
Registrácia
(registrácia je už zrušená)
Zasielanie abstraktov
Výsledky súťaže
Zborník príspevkov

Organizačný výbor:

Ing. Zdena Sulová, DrSc.
(pre registrácie a registračné poplatky
)

Mgr. Michaela Pavlovičová, PhD.
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
(pre abstrakty)

Ing. Lucia Bírošová, PhD.

Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.

PhDr. Zuzana Klimešová

Ing. Andrej Rusnák, PhD.

 

DROBNICOV MEMORIÁL 7. ročník, 16. - 18. september 2013
Ranč pod Babicou, Bojná 812
Sponzori podujatia
 
Prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.
30. 9. 1930 – 13. 10. 1980

vedecké aktivity a publikácie

 

Organizátori podujatia:

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekularnu biológiu, člen FEBS a IUBMB
Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, FCHPT STU
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV
Občianske združenie Veda a život

V rámci podujatia prebehne :
Súťaž mladých vedeckých pracovníkov v odboroch biochémia a molekulárna biológia.
Najlepšia práca bude odmenená Cenou Ľudovíta Drobnicu

dôležité dátumy:
termín zaslania predbežnej prihlášky - do 31.7. 2013
termín zaslania abstraktov - do 15.8. 2013 
termín úhrady reg. poplatku - do 31.8. 2013 - 200 eur
(platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt v Bojnej - Ranč pod Babicou)Platby posielajte na účet:
názov účtu: Veda a život
číslo účtu: 262 9862 168 / 1100
do poznámky napíšte Vaše meno, aby bolo možné priradiť platbu 

Komisia pre Drobnicov memoriál:

  1. RNDr. Imrich Barák, DrSc.
  2. doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
  3. prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
  4. prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. – Predseda
  5. doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
  6. doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
  7. doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
  8. doc. RNDr. Peter Račay, CSc.
  9. Ing. Zdena Sulová, DrSc.
  10. doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc.
Podmienky súťaže:
-
vek do 35 rokov
-
pôvodné výsledky, ktoré neboli v plnom rozsahu doteraz prezentované na doterajších ročníkoch Drobnicovho memoriálu
-
formy prezentácie: prednáška 10 min. + diskusia 5 min, alebo plagátová prezentácia 
spojená s 5 min. riadenou diskusiou
-
ak práca už bola publikovaná, je potrebné predložiť plné bibliografické údaje
-
ak práca bola prijatá do tlače, je potrebné predložiť kópiu potvrdenia o prijatí
-
abstrakt členený do odsekov (úvod, materiál a metódy, výsledky a diskusia, záver) 
v rozsahu 2 strany vo formáte MS Word (možete použit všetky verzie, až po MS Word 2010), veľkosť písma 
14, riadkovanie 1,5, okraje 2 cm, ľavý okraj 3 cm , vzor abstraktu
 
Je možnosť prezentovať svoje výsledky mimo súťaže ako poster, bez ohľadu na vek autorov (abstrakt bude publikovaný v zborníku príspevkov)

posledná aktualizácia: 13.09.2013

webm@ster